Pozycjonusz

Kancelaria Prawna Anna Dybka sp.k.

Gene­ralna Dyrek­cja Odsz­ko­do­wań to firma z War­szawy, która zaj­muje się uzy­ski­wa­niem rekom­pen­sat oraz odszko­do­wań. Naszą główną spe­cja­li­za­cją są odszko­do­wa­nia za wywłasz­cze­nia, za spa­dek war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści oraz za uciąż­li­wo­ści i uszko­dze­nia budyn­ków. Dzia­łamy na tere­nie całego kraju, a ana­liza sprawy jest bez­płatna.

  • +48 (73) 473 59 09
  • Mazowieckie, Warszawa 01-211, ul. Marcina Kasprzaka 24

Lokalizacja firmy na mapie: